Urbanism

COMPARTIMENTUL URBANISM-AMENAJAREA TERITORIULUI

   Compartimentul Urbanism-Amenajarea teritoriului face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea primarului comunei.

   Compartiemntul Urbanism-Amenajarea teritoriului gestionează funcţional şi estetic spaţiul construit al comunei cu protejarea mediului înconjurător, a peisajelor naturale şi a patrimoniului imobiliar. Personalul angajat în compartiment desfăşoară următoarele activităţi:

 • ◉ verifică şi analizează documentaţiile şi avizele depuse de beneficiari pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire- desfiinţare în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 şi celorlalte prevederi legale în materie
 • ◉ asigură păstrarea şi arhivarea în siguranţă a documentelor ce aparţin serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului
 • ◉ emite certificate de urbanism si autorizaţii de construire/desfiinţare în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, a Legii nr 10/1995 republicată,şi a Legii nr 350/2001, actualizată şi întocmeşte procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor executate la construcţiile autorizate potrivit legii
 • ◉ întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce ţin de specificul compartimentului.
 • ◉ participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate
 • ◉ urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia finalizării lucrărilor respective
 • ◉ răspunde de urmărirea şi regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire conform legilor în vigoare, operează în registru valoarea finală a lucrărilor şi data finalizării acestora
 • ◉ execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii, constată neregulile existente şi procedează potrivit legii
 • ◉ rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii
 • ◉ execută împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor de pe domeniul public şi privat al comunei, luând măsurile legale ce se impun (intrare în legalitate, amendă, demolare)
 • ◉ întocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii
 • ◉ în colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 rep. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea 401/2003
 • ◉ gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentul local de urbanism (R..L.U.) al comunei
 • ◉ propune iniţierea proiectelor de hotărâri cu privire la Planurile Urbanistice Zonale (P.U.Z) şi Planurile Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) şi a regulamentelor aferente
 • ◉ elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documentaţiilor urbanistice cu privire la Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D)
 • ◉ asigură evidenţa, păstrarea şi protecţia monumentelor istorice şi de artă, în limita competenţelor legale conferite de lege
 • ◉ participă la şedinţele Consiliului Local, la Comisia de Urbanism şi asigură informaţiile solicitate.
 • ◉ ţine evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare în ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenţa a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 • ◉ prelungeşte termenul de valabilitate a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare
 • ◉ urmăreşte regularizarea taxelor de autorizare, organizează evidenţea privind taxele de autorizare
 • ◉ urmăreşte soluţionarea proceselor verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit sau rezoluţia instanţelor judiciare
 • ◉ inventariază lucrările autorizate şi pregăteşte documentaşiile tehnice în vederea arhivării
 • ◉ eliberează duplicate ale documentaţiiilor de urbanism din arhiva compartimentului
 • ◉ întocmeşte situaţiile statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcţia Statistică a Judeţului Vâlcea, Inspectoratul pentru Calitatea în Construcţii Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Prefectura Vâlcea şi pentru alte instituţii care solicit acest lucru
 • ◉ formulează răspunsuri la cererile, sesizările şi petiţiile adresate de cetăţeni cu privire la activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului
 • ◉ verifică şi atribuie numere stradale locuinţelor noi construite
 • ◉ asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de autorizare şi disciplină în construcţii
 • ◉ pregătesc materiale pentru şedinţa de consiliu legate de activitatea în domeniu