Taxe si Impozite

PROCEDURA EXECUTARII SILITE

   În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Executarea silită se face de catre organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali.

   Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, in care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.

   Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti sau a procesului- verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile .

   Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.

   In conformitate cu prevederile art.47 din Legea 207/2015, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala, comunicarea actului administrativ fiscal (somatia si titlul executoriu) se face astfel:

 • ◉ prin remiterea acestuia contribuabilului/platitorului ori împuternicitului sau curatorului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
 • ◉ prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

   In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin modalitatile enumerate mai sus, aceasta se realizeaza prin publicitate pe pagina de internet a institutiei.

   Pentru contribuabilii care refuza sa primeasca corespondenta pentru ridicarea acesteia, actele administrative fiscale vor fi comunicate prin afisarea pe site-ul institutiei www.primariapausesti-maglasi.ro la sectiunea “Taxe si Impozite”.

   Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

   In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Dupa expirarea acestui termen se va trece la urmatoarea etapa a executarii silite, respectiv se va proceda la instituirea de popriri asupra disponibilitatilor banesti ale debitorilor (de natura salariala, pensii, chirii etc) precum si poprirea conturilor bancare.

CONTESTAŢIA LA EXECUTARE SILITĂ

   Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii

   Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT:

 • ◉ copie B.I./C.I vânzător - cumpărător.
 • ◉ copie contract de vânzare-cumparare (tradus pentru cele întocmite în altă ţară) sau factura pentru societăţile comerciale, în 5 exemplare cf. noului cod fiscal;
 • ◉ copie carte identitate;
 • ◉ copie fişă înmatriculare

COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE

   Art.16 Compartimentul taxe şi impozite face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea primarului. Asigură stabilirea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea contestaţiilor legate de activitatea desfăşurată. Activitatile desfasurate in cadrul structurii vizeaza:

 • ◉ preluarea, verificarea şi valorificarea declaraţiilor fiscale, cererilor precum şi a altor documente fiscale depuse de contribuabilii - persoane fizice si juridice, cerceterea şi soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor obligaţii bugetare, datorate de persoanele fizice si juridice raspunzand pentru legalitatea si corectitudinea operaţiilor efectuate
 • ◉ organizarea de acţiuni de verificare a declaraţiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice/juridice, în sensul depistării neconcordantelor existente între declaraţiile făcute si situatia din teren a materiei impozabile de orice natura
 • ◉ confruntarea situatiei autorizaţiilor de construire comunicata de compartimentul Urbanism pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost declarate după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiilor de construire
 • ◉ in susţinerea datelor inscrise in declaraţiile de impunere solicita contribuabililor copii ale documentelor justificative care au stat la baza întocmirii lor.
 • ◉ inregistreaza, radiaza in/din evidentele fiscale bunurile mobile si imobile dobândite de contribuabil in baza declaraţiei si a documentelor justificative
 • ◉ întocmirea si prezentarea la termenele stabilite a proiectelor de hotărâri si a rapoartelor de specialitate privind aprobarea impozitelor si taxelor potrivit legii, precum si a rezultatelor verificărilor pe linie fiscală a persoanelor fizice si juridice
 • ◉ primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor de înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local, pentru categoriile de persoane fizice si juridice prevăzute de actele normative în vigoare
 • ◉ tine evidenţa cererilor de înlesniri şi a modului de soluţionare a acestora
 • ◉ procedează la stabilirea din oficiu a impozitelor şi taxelor locale în cazul în care contribuabilii persoane fizice/juridice nu depun declaraţiile fiscale în termenul stabilit de lege aplicând prevederile legale in vigoare
 • ◉ întocmeşte şi transmite la începutul fiecărui an fiscal deciziile de impunere/înştiinţările de plată pentru contribuabilii persoane fizice/juridice, conform prevederilor legale în vigoare
 • ◉ urmăreşte contractele de închiriere,asociere,concesiune si actele adiţionale ale acestora.
 • ◉ urmăreşte situaţia debitelor restante a pers. fizice si juridice, din închirieri, concesiuni, impozite, taxe si amenzi etc.
 • ◉ respectă prevederile legale privind amenzile de circulaţie, contravenţionale, precum si a altor tipuri de amenzi, urmărind încasarea acestora in termenul de prescripţie.
 • ◉ execută operaţiunile preliminare de introducere în baza de date a informaţiilor referitoare la amenzi;
 • ◉ asigură primirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor şi sentinţelor civile, referitoare la persoanele fizice şi juridice, precum şi a dosarelor de transfer de la instituţii publice similare pentru persoane fizic;
 • ◉ verifică corectitudinea datelor de identificare din titlurile executorii provenite din amenzi în ceea ce priveşte datele de domiciliu /sediu şi face demersuri pentru clarificarea lor; verifică dacă datele de identificare ale contravenientului (nume, prenume, adresă de domiciliu şi CNP) înscrise în titlul executoriu sunt identice cu datele din bazele de date la care are acces, efectuând modificări acolo unde este cazul; procesează datele, înregistrează si opereaza in baza de date procesele verbale de constatare a contravenţiilor
 • ◉ asigură transmiterea sentinţelor civile şi proceselor verbale de constatare a contravenţiilor persoane fizice; restituie către emitent titlurile executorii provenite din amenzi când identifică următoarele motive: adresa contravenientului nu este pe raza administrativ - teritorială a comunei Păuşeşti-Măglaşi, CNP-ul lipseşte ori este eronat, nume şi prenume contravenient lipseşte sau este eronat, adresa contravenient lipseşte sau este eronată, procesul verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termenul legal de la data aplicării sancţiunii sau lipseşte dovada comunicării, procesul verbal de constatare a contravenţiei este achitat; redirecţioneză către alte instituţii - organe de urmărire, titlurile executorii provenind din amenzi contravenţionale care nu sunt în competenţa de urmărire şi executare a compartimentului
 • ◉ urmăreşte încasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termenul de prescripţie
 • ◉ răspunde si respecta ordinea de plata a obligaţiilor bugetare,termenele scadente prevăzute de legislaţia in vigoare si codurile din aplicaţia informatica.
 • ◉ centralizeaza zilnic incasarile in numerar, justifica operaţiunea de anulare a chitantelor sau operaţiuni eronate efectuate in baza de date .
 • ◉ urmăreşte respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la acordarea bonificaţiilor , scutirilor, reducerilor de impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local.
 • ◉ întocmeşte si asigură gestionarea dosarelor fiscale şi a celorlalte acte referitoare la stabilirea obligaţiilor fiscale în sarcina contribuabililor - persoane fizice/ juridice;
 • ◉ efectuarea evidentei fiscale a veniturilor; efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentând impozite si taxe locale;
 • ◉ efectueza descărcarea rolurilor contribuabililor care au efectuat plăti prin trezorerie
 • ◉ întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru impozitele şi taxele locale datorate de persoane fizice si juridice şi le transmite coordonatorului pentru verificare şi avizare;
 • ◉ intocmirea referatelor de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice si juridice; întocmirea referatelor de restituire si compensare la solicitarea persoanelor fizice si juridice efectuarea plăţilor reprezentând restituiri de sume;
 • ◉ întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri;
 • ◉ verifică şi urmăreşte ca încasarea veniturilor să se facă cu încadrarea corectă pe conturi de buget; ntocmeşte foile de vărsământ, pe conturi de buget, în vederea depunerii sumelor încasate la Trezoreria Râmnicu Vâlcea
 • ◉ Casierul: colectează zilnic sumele încasate în numerar şi răspunde de depunerea integrală şi în termenul legal al acestora, în condiţii de securitate, la Trezorerie, pe baza foilor de vărsământ; ridică numerar din contul deschis la Trezorerie în scopul asigurării necesarului de numerar pentru efectuarea plăţilor prin casierie
 • ◉ aplicarea procedurii de executare silită, prevăzuta de actele normative în vigoare, pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somaţii şi titluri executorii în cazul neplăţii la termenele legale, iar in cazul depăşirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la urmatoarele forme de executare silită şi anume: infiinţarea de popriri asupra conturilor contribuabililor, întocmirea de procese verbale de sechestru şi valorificarea bunurilor prin licitaţie
 • ◉ cooperează cu organele de poliţie, bănci comerciale, instituţii ce gestionează registre publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea aplicării procedurii de executare silită
 • ◉ răspunde cererilor de informare privind bunurile debitorilor venite din partea executorilor judecătoreşti, instituţiilor publice, persoanelor fizice/juridice, în limita secretului fiscal; înscrie creanţele fiscale în tabloul creditorilor în situaţia executărilor silite deschise de executorii judecătoreşti şi urmăreşte modul de acoperire al acestora emiterea adeverinţelor şi certificatelor fiscale necesare contribuabililor la alte instituţii; inregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole , vizează cererea de declarare a biletelor puse în vânzare, urmăreşte încasarea impozitelor aferente biletelor vândute
 • ◉ eliberarea acordurilor de funcţionare necesare pentru desfăşurarea activităţilor economice pe raza teritorială a comunei
 • ◉ intocmirea corespondenţei cu autoritătile publice, institutiile publice sau de interes public cu care colaborează în vederea aplicării codului de procedură fiscală
 • ◉ intocmirea corespondenţei cu autoritătile publice, institutiile publice sau de interes public cu care colaborează în vederea aplicării codului de procedură fiscală
 • ◉ indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, precum şi sarcini încredinţate verbal sau în scris de către conducerea instituţiei sau şefii ierarhici
 • ◉ sesizeaza furnizorul de servicii informatice de neregulile sau disfunctionalitatile aparute in softul utilizat si urmăreşte modul de soluţionare a acestora
 • ◉ organizeaza si asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează. Activităţi privind operaţiunile de casă:
 • ◉ emite pe calculator chitanţele pentru încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local şi colectează în numerar sumele decontate
 • ◉ întocmeşte borderourile desfăşurătoare ale încasărilor, centralizatorul încasărilor şi orice alte situaţii privind colectarea impozitelor şi taxelor locale
 • ◉ încasează şi depune numerarul colectat de la taxe si impozite
 • ◉ asigura necesarul de numerar pentru desfăşurarea în condiţii normale a operaţiunilor curente
 • ◉ arhivează documentele specifice activităţii
 • ◉ păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate şi răspunde pentru legalitatea acţiunilor întreprinse
 • ◉ colaborează cu toate serviciile instituţiei şi sprijină activitatea acestora în vederea urmăririi şi recuperăriidebitelor
 • ◉ desfăşoară şi alte activităţi prevăzute de lege