SVSU

COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

   Compartimentul S.V.S.U. face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea primarului. Personalul angajat în acest serviciu desfăşoară următoarele activităţi:

Activităţi pe linie de situaţii de urgenţă şi protecţie civilă:

 • ◉ organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă
 • ◉ planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, prevăzute de actele normative în vigoare
 • ◉ asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă (locurile de conducere) în situaţii de urgenţă şi le dotează cu materialele şi documentele necesare, potrivit ordinelor în vigoare
 • ◉ asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul instituţiei în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin
 • ◉ coordonează, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop
 • ◉ face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol
 • ◉ execută instructajul general pentru angajaţii primăriei, instructajul periodic cu şefii de servicii, birouri şi compartimente, şi instructajul pentru lucrări periculoase
 • ◉ întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului, informându-1 pe Primar despre acestea
 • ◉ împreună cu compartimentul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei, şi pe teritoriul agenţilor şi operatorilor economici din raza localităţii
 • ◉ face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol
 • ◉ pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului
 • ◉ efectuează studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea
 • ◉ promovează în permanenţă activitatea serviciului în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari
 • ◉ planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, prevăzute de actele normative în vigoare
 • ◉ asigură înştiinţarea şi alarmarea populaţiei în caz de situaţie de urgenţă şi coordonează evacuarea acesteia din zonele afectate
 • ◉ asigură buna funcţionare a sitemului de alarmare si instiintare al populaţiei
 • ◉ răspunde de păstrarea secretelor de serviciu conform legislaţiei in vigoare
 • ◉ întocmeşte şi păstrează documentele operative ale Compartimentului de Protecţie Civilă respectând procedurile ordinelor şi instrucţiunile in vigoare
 • ◉ îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legislaţia în materie. Activităţi pe linie de PSI
 • ◉ participă la elaborarea si aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei
 • ◉ controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor la persoane fizice şi juridice
 • ◉ propune includerea în bugetul Primăriei a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor ţi echipamente de protecţie specifice
 • ◉ îndrumă ţi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor
 • ◉ prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor
 • ◉ întocmeşte toate actele şi documentele conform Normelor Generale de Apărare împotriva incendiilor
 • ◉ îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legislaţia în materie.