Stare Civila

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

   Actele de identitate sau paşapoartele pentru cetăţenii străini şi pentru cetăţenii români care domiciliază în străinătate), original şi copie, valabile la data depunerii actelor şi la data încheierii căsătoriei:

 • ◉ Certificatele de naştere în original şi copie
 • ◉ Certificatele medicale privind starea sănătăţii, valabile 14 zile de la data emiterii şi care trebuie să cuprindă menţiunea expresă persoana în cauză se poate căsători
 • ◉ Declaraţia de căsătorie, se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă care trebuie să cuprindă dorinţa de a se căsători, ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei
 • ◉ Prezenţa a doi martori la oficierea căsătoriei, cu actele de identitate valabile

ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL DINTRE SOLICITANŢI NU E LA PRIMA CĂSĂTORIE MAI E NEVOIE DE

 • ◉ Sentinţa de divorţ, definitivă şi legalizată
 • ◉ Certificatul de deces al celui decedat, în original şi copie

ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL SAU AMBII SOLICITANŢI SUNT CETĂŢENI STRĂINI MAI E NEVOIE DE

 • ◉ Certificatul de naştere, original, copie şi traducere legalizată
 • ◉ Actul care atestă că a fost desfăcută căsătoria anterioară sau a încetat, original, copie şi traducere legalizată
 • ◉ Dovada de la autorităţile locale, în cazul în care nu există convenţie între România şi statul respectiv
 • ◉ Dacă această convenţie nu există, dovada se va elibera de Ambasada statului respective, care va cuprinde, în mod obligatoriu faptul că, în conformitate cu legea naţională sunt îndeplinite condiţiile de fond şi că se poate căsători în România
 • ◉ În cazul în care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cu domiciliul în străinătate va fi necesar să se facă dovada şederii in localitate în intervalul cuprins între data depunerii actelor şi data oficierii căsătoriei
Actele se depun la Starea Civilă cu minimum 11 zile înainte de oficializarea căsătoriei.

   Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 11 zile în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie, căt şi ziua în care se oficiază căsătoria. După expirarea termenului de 11 zile, căsătoria se poate încheia numai pană la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI UNEI PERSOANE

 • ◉ Certificatul constatator al decesului
 • ◉ Actul de identitate al decedatului
 • ◉ Certificatul de nastere si căsătorie al decedatului
 • ◉ Livretul militar pentru bărbaţii care nu au împlinit vârsta de 60 de ani

   La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I cu actul de identitate.

   Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care are o cauză violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii.

În caz de moarte violentă, pe lângă actele menţionate mai sus, declarantul va prezenta:

 • ◉ certificatul medical constatator de deces eliberat de Institutul medico-legal;
 • ◉ dovada pentru aprobare eliberată de parchet sau poliţie.

   În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII NAŞTERII

 • ◉ Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare
 • ◉ Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului dacă naşterea nu a fost declarată de mamă
 • ◉ Certificatul de căsătorie al parinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi

   În cazul în care mama copilului nu este căsătorită, iar tatăl acestuia doreşte să-l recunoască, declaraţia de recunoaştere a paternităţii va fi dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către tată, care va prezenta actul de identitate, fiind necesar desemnarea şi acordul scris al mamei.

   Înregistrarea naşterii se face în termen de 30 zile de la data naşterii.

   Pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naştere.

   Înregistrarea naşterii pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile, se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

   În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii si declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte numele de familie si prenumele copilului.

   După înregistrarea naşterii, certificatul de naştere se eliberează unuia dintre părinţi.

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE EMIS ÎN STRĂINĂTATE

   Pentru copiii născuţi şi înregistraţi în străinătate, părinţii cetăţeni români, sunt obligaţi în termen de 6 luni de la data întoarcerii în ţară, să ceară transcrierea certificatelor de naştere străine în registrele civile de la ultimul domiciliu pe care l-au avut în ţară, pentru a obţine, pentru copii lor, certificate de naştere româneşti.

ACTE NECESARE

 • ◉ Certificatul de naştere original si copie, apostilat conform Convenţiei de la Haga
 • ◉ Traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România
 • ◉ Copie după actul de identitate a părintelui care solicită transcrierea certificatului străin de naştere

   În lipsa părinţilor, sau când aceştia rămân în ţară mai puţin de 90 de zile de la data depunerii actului de naştere în vederea transcrierii, poate fi împuternicită o altă persoană printr-o procură specială, în care să se menţioneze că solicitantul este imputernicit de către unul din părinţi, să-l reprezinte la primărie pentru transcrierea naşterii în registrele de stare civilă române.

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE EMIS ÎN STRĂINĂTATE

 • ◉ Certificatul de căsătorie original si copie, apostilat conform Convenţiei de la Haga
 • ◉ Traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România
 • ◉ Declaratie legalizată la un notar public din România, în situaţia în care soţii şi-au păstrat numele de familie anterioare, le-au reunite sau soţul a luat numele de familie al soţiei sau în cazul în care numele de familie purtat de către soţi pe timpul căsătoriei NU este înscris în certificatul de căsătorie
 • ◉ Declaratie legalizată sau apostilată conform Convenţiei de la Haga, când este dată în faţa unui notar public străin, în situaţia în care soţii şi-au păstrat numele de familie anterioare, le-au reunite sau soţul a luat numele de familie al soţiei sau în cazul în care numele de familie purtat de către soţi pe timpul căsătoriei NU este înscris în certificatul de căsătorie
 • ◉ Copii de pe certificatele de naştere ale soţilor
 • ◉ Copii după actele de identitate ale soţilor
 • ◉ Sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul, original si copie
 • ◉ Sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, tradusă şi legalizată-apostilată, conform Convenţiei de la Haga
 • ◉ Certificatul de deces al fostului soţ, în cazul în care solicitantul a mai fost căsătorit, dacă este cazul, tradus şi legalizat
 • ◉ Procură specială de reprezentare la biroul Stare Civilă, în vederea transcrierii certificatului de căsătorie din străinătate în actele de stare civilă române şi a obţinerii unui certificat de căsătorie românesc, în cazul în care niciunul dintre soţi nu poate depune cererea personal sau timpul de şedere în ţară este mai scurt de 60 de zile de la data înregistrării cererii

OBSERVAŢII

 • ◉ În situaţia în care, unul dintre soţi-cetăţean roman, a contractat o căsătorie anterioară, în urma căreia a dobândit numele de familie a celuilalt soţ, nume cu care a intrat în următoarea căsătorie, va fi obligatoriu să se înregistreze întâi acea căsătorie şi desfacerea acesteia prin divorţ sau decesul soţului.
 • ◉ Dacă unul dintre soţi, cetăţean roman şi-a schimbat în orice mod numele de familie sau prenumele, astfel decât sunt ele înscrise în actele de stare civilă române, persoana va trebui mai întâi să solicite aprobarea înscrierii în actele de stare civilă române, pe baza actelor originale de schimbare a numelui sau prenumelui, apostilate conform Convenţiei de la Haga, a schimbărilor intervenite cu privire la nume şi prenume, cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă ce se cere a fi modificat.
 • ◉ În cazul unei căsătorii încheiate în străinătate care nu a fost transcrisă în registrul de stare civilă de la ultimul domiciliu al cetăţeanului roman cu domiciliul legal în străinătate şi care, s-a desfăcut prin divorţ sau prin decesul soţului, înregistrarea acesteia prin menţiune, se va face la primăria unde este înregistrat actul de naştere al persoanei în cauză, fie personal, fie prin împuternicit.

Actele necesare:

 • ◉ certificatul sau extrasul de căsătorie în original şi copie legalizată, apostilat conform Convenţiei de la Haga
 • ◉ traducerea în limba română legalizată
 • ◉ copii ale certificatelor de naştere ale soţilor
 • ◉ sentinţa de divorţ în original şi copie, apostilată conform Convenţiei de la Haga
 • ◉ traducerea în limba română legalizată a sentinţei
 • ◉ sentinţa tribunalului românesc competent, de recunoaştere a sentinţei străine de divorţ, definitivă, irevocabilă

După caz, dacă căsătoria s-a desfăcut prin decesul soţului:

 • ◉ certificatul de deces în original şi copie, apostilat conform Convenţiei de la Haga
 • ◉ traducerea în limba română a certificatului de deces

   Dacă în conţinutul certificatului de căsătorie nu există rubrica privind numele de familie al soţilor după încheierea căsătoriei, se va anexa şi o declaraţie legalizată notarial din care să rezulte ce nume de familie poartă pe timpul căsătoriei persoana care solicită înregistrarea căsătoriei şi a desfacerii acesteia prin divorţ sau prin decesul soţului.

   Aceeaşi declaraţie legalizată cu privire la numele de familie este necesară şi în cazul în care, în sentinţa de divorţ străină nu se face menţiune expresă cu privire la numele de familie al soţilor după desfacerea căsătoriei.

   Se depun copii xerox ale paşaportului românesc şi străin ale persoanei interesate.

   În cazul în care paşaportul romanesc al persoanei interesate este expirat, trebuie să se facă dovada că solicitantul mai are încă cetăţenie română, pe baza Adeverinţei de cetăţenie eliberată de Serviciul de Cetăţenie de pe lângă Ministerul de Justiţie Bucureşti, precum şi Dovada eliberată de Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei de la ultimul domiciliu avut în ţară, din care să rezulte datele personale ale solicitantului.

ACTE NECESARE DEZBATERII SUCCESIUNII

 • ◉ Cerere tip pentru deschiderea procedurii succesorale
 • ◉ Declaraţie pe propria răspundere privind numele, prenumele , gradul de rudenie şi adresa moştenitorilor.
 • ◉ Actele de stare civilă ale moştenitorilor
 • ◉ Copia certificatului de deces al autorului
 • ◉ Copie acte proprietate
 • ◉ Testament, dacă este cazul
 • ◉ Adeverinţă rol agricol
 • ◉ Dovadă eliberată de Camera Notarilor Publici Valcea, din care să rezulte că nu s-a deschis succesiunea
 • ◉ Taxă locală

CERTIFICAT PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI

 • ◉ Certificatul privind componența familială se elibereză de către serviciul de stare civilă din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul solicitantul/reprezentantul legal al acestuia.
 • ◉ Ofițerul de stare civilă eliberează certificatul privind componența familială la cererea unuia dintre soți sau a reprezentantului legal al familiei (împuternicit prin procură specială întocmită la un notar public) , conform modelului prevăzut în Anexa 12 din H.G 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.
 • ◉ Fiecare persoană majoră va da o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă , din care să rezulte faptul că este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, şi comunicarea acestor date către Ambasada sau Consulatul ţării în care solicită reîntregirea familiei.
 • ◉ Declaraţia va cuprinde, dacă este cazul, şi consimţământul pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor minori (sub 14 ani) aflaţi în întreţinere, iar copiii cu vârsta între 14-18 ani vor semna declaraţia în nume personal, asistati de părinte sau reprezentantul legal.
 • ◉ Declaraţia poate fi făcută la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar public ( din ţară sau din străinătate). Dacă declaraţia este făcută la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, tradusă în limba română și autentificată de notar public român.
 • ◉ Cărțile de identitate ale soților/reprezentantului legal sau a pașaportului de cetățean român cu domiciliul în străinătate(copie și original)
 • ◉ Certificatele de stare civilă (copie și original)
 • ◉ Alte documente doveditoare, respectiv sentinţe de divorţ, decizii/dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă
 • ◉ Procura specială în original, după caz.
 • Termen de eliberare: 3 zile lucrătoare.