Contabilitate

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE-BUGET-FINANŢE

 

Compartimentul Contabilitate-Buget-Finanţe face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea primarului.

 

Atributii:

 • ◉ fundamentează şi întocmeşte, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al comunei, asigurand prezentarea documentelor necesare primarului si consiliului local in vederea aprobarii bugetului anual;
 • ◉ repartizează pe trimestre cheltuielile bugetului aprobat; fundamentează si întocmeşte ori de cate ori este nevoie bugetele rectificate pe baza datelor prezentate de compartimentele din cadrul primăriei;
 • ◉ intocmeste si prezintă consililui local contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar, precum si contul de execuţie trimestrial;
 • ◉ stabileste masurile necesare si soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare si executare a bugetului local;
 • ◉ verifica modul de încasare si cheltuire a sumelor prevăzute in bugetul local si prezintă primarului orice neregula sau încalcare constatata, precum si masurile ce se impun pentru remedierea acestora;
 • ◉ stabileste si efectueaza deschiderile de credite bugetare pe fiecare capitol de cheltuieli in limita prevederilor bugetare pentru comună;
 • ◉ intocmeste notele justificative privind cererile de deschidere credite, precum si borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare.
 • ◉ urmăreşte si răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeaza lunar sau ori de cate ori este necesar ordonatorul principal de credite cu privire la evoluţia plaţilor si incasarilor;
 • ◉ asigură şi răspunde de respectarea legalitatii privind întocmirea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • ◉ asigura si participa la desfasurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a valorilor băneşti ce aparţin comunei si administrarea corespunzătoare a acestora;
 • ◉ asigura activitatea de evaluare si reevaluare a bunurilor, conform legii;
 • ◉ colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborarii bugetului local, precum si pentru urmarirea/ verificarea încasarii veniturilor provenite din chirii, redevente, taxe, impozite;
 • ◉ răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în consiliul local;
 • ◉ urmăreşte si răspunde de respectarea si aplicarea dispoziţiilor primarului, a hotărârilor consiliului local si a celorlalte acte normative în domeniul economic;
 • ◉ răspunde de organizarea si funcţionarea in bune condiţii a contabilitatii valorilor patrimoniale in conformitate cu legislaţia in vigoare;
 • ◉ asigura efectuarea corecta şi la timp a înregistrărilor contabile ;
 • ◉ întocmeşte statele de plata a salariaţilor din cadrul primăriei, întocmeşte centralizatorul statelor de salarii lunare şi documentele necesare eliberării salariilor de către trezorerie; întocmeşte ordinele de plata pentru virarea salariilor, alimenteaza cârdurile salariaţilor.
 • ◉ ţine evidenţa salariilor şi reţinerilor din salarii, pe care le virează pe destinaţiile respective şi efectuează controlul financiar preventiv privind salariile, plata drepturilor cuvenite,.
 • ◉ răspunde de virarea reţinerilor din salarii a tuturor obligaţiilor fata de bugetul de stat, de bugetul asigurărilor si fondurilor speciale;
 • ◉ verifică întocmirea corectă a registrului de casă privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi stabilirea corecta soldului inscris in acesta;
 • ◉ tine evidenta contabila analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform legii
 • ◉ intocmeste balanţe de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmăreşte concordanta dintre acestea;
 • ◉ intocmeste lunar execuţia bugetara si urmăreşte incadrarea in cheltuieli conform prevederii si clasificatiei bugetare;
 • ◉ primeşte si verifica modul de inregistrare in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor si ieşirilor din magazie;
 • ◉ intocmeste bilanţurile lunare prescurtate,trimestriale si anuale si raportul explicativ la acestea;
 • ◉ întocmeşte dările de seamă statistice referitoare la salarizarea personalului instituţiei şi a serviciilor subordonate consiliului local;
 • ◉ intocmeste fila de cec pentru ridicări de numerar, respectând plafoanele de plaţi conform legislaţiei in vigoare;
 • ◉ intocmeste dispoziţiile de plata si incasare privind acordarea de avansuri spre decontare si urmăreşte decontarea la timp a acestora;
 • ◉ intocmeste ordine de plata către furnizorii de bunuri si servicii asigurand desfasurarea ritmica a operaţiunilor de decontare cu aceştia;
 • ◉ urmăreşte efectuarea plaţilor pentru investirii, pe masura deschiderii finantarii, conform listei de investitii si dotări aprobate prin bugetul anual;
 • ◉ intocmeste, urmăreşte situatia privind datoria publica si garanţiile pentru imprumuturile locale ale UAT Păuşeşti-Măglaşi; intocmeste monitorizarea lunara a cheltuielilor de personal;
 • ◉ se implica in realizarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicaţiilor specifice, completarea acestora.
 • ◉ publica pe site-ul autoritatii locale situatia privind datoria publica, contul de execuţie bugetara, bugetul alte situatii;
 • ◉ elaborează raportul anual privind gestionarea patrimoniului comunei;
 • ◉ elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata compartimentului;
 • ◉ depune bugetele si situatiile financiare in sistemul FOREXEBUG.
 • ◉ îndeplineşte si alte atributii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.