Asistenta Sociala

Documentaţia necesară:

 • ◉ Certificat de naştere nou-născut - 1 copie xerox şi original
 • ◉ Carte de identitate mama - 1 copie xerox şi original
 • ◉ Carte de identitate tata - 1 copie xerox și original
 • ◉ Livret de familie - 1 copie xerox și original
 • ◉ Extras de cont cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului.

   Compartimentul de Asistenţă Socială primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept. Întocmeşte şi înaintează la AJPIS Vȃlcea borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat. Ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi.

Documentaţia necesară:

 • ◉ Certificat de naştere nou-născut - 1 copie xerox şi original
 • ◉ Carte de identitate mama - 1 copie xerox şi original
 • ◉ Carte de identitate tata - 1 copie xerox și original
 • ◉ Livret de familie - 1 copie xerox și original
 • ◉ Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copil - dacă este cazul (original și copie)
 • ◉ Adeverinţa eliberată de angajator sau altă autoritate competentă din care să rezulte ultima zi de concediu de maternitate (original și copie) a solicitantului, precum și faptul că timp de 12 luni anterior nașterii a realizat venituri supuse impozitului pe venit
 • ◉ Adeverinţe/dovadă de venit - salariu net, șomaj, pensie, indemnizaţii cu caracter permanent etc., pentru 12 luni anterioare nașterii copilului
 • ◉ Extras de cont cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului

Reglementare:

 • ◉ Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată
 • ◉ Hotărârea nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata alocaţiei de stat pentru copii
 • ◉ O.U.G. nr.111/ 2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor.
 • ◉ Anexa 1 - Model Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • ◉ Anexa 3 - Model Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creștere a copilului / stimulentului de inserţie
 • ◉ Anexa 2 - Model Adeverinţă salariat privind indeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei de creștere a copilului și a stagiului de cotizare
 • ◉ Model Adeverinţă stagiu de cotizare pentru acordarea stimulentului de inserţie

   Primăria comunei Păușești-Măglași, reamintește părinților care au copii înscriși la grădiniță și au un venit lunar mai mic de 284 de lei pe membru de familie că pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniţă în valoare de 50 de lei pe lună,cu condiția frecventării zilnice a grădiniței de către copii

   Potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, copiii pot beneficia de stimulente educaționale, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, având valoarea nominală lunară de 50 lei, în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 • ◉ Copilul este înscris într-o unitate de învăţămȃnt preșcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • ◉ Venitul lunar pe membru de familie să fie de pȃnă la 284 lei

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI

 • ◉ Cerere- declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015, aprobate prin H.G. nr. 15/2016, cu modificările și completările ulterioare;(model distribuit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Păușești Măglași)
 • ◉ Acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor și situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal:
 • ◉ Acte de identitate
 • ◉ Livret de familie, iar în cazul în care acesta nu este eliberat sau nu cuprinde situatia completa a familiei, se prezintă în copie următoarele documente
  • - Certificate naștere copii
  • - Certificat căsătorie
  • - Hotărȃrea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii
  • - Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legi
  • - Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  • - Hotărăre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/ă dispărut/dispărută, decăzut/decăzută din drepturile părintești;
  • - Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor
  • - Hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;
  • - după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • ◉ Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei (documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor)
 • ◉ Dovada înscrierii/frecventării activităților organizate de grădiniță

   În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.

   Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale, începȃnd cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe baza cererii și declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de documente privind componenţa familiei, veniturile familiei și dovada înscrierii/frecventării grădiniţei.

   Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional, respectiv de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna pentru care se acordă stimulentul educațional, cu excepţia absenţelor motivate.

   Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

 • ◉ absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale
 • ◉ învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

   Pentru asigurarea legalităţii acordării tichetului social, titularul acestuia are obligaţia de a anunţa orice modificare în componenţa familiei sau a veniturilor acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia.

   Formularul de cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță), poate fi ridicat de la sediul Primăriei Păușești Măglași, compartimentul asistenţă socială.

   Monitorizează și analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurȃnd centralizarea și sintetizarea datelor și informaţiilor relevante.

   Identifică și evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii și/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare.

   Asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor și obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local.

   Urmărește evoluţia dezvoltării copilului și modul în care părinţii acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială și a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni.

   Colaborează cu DGASPC în domeniul protecţiei copilului și transmite acesteia toate datele și informaţiile solicitate din acest domeniu.

   Colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului, în vederea luării măsurilor ce se impun.

   Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.

   Primeşte cererile şi declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile/familiile monoparentale care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani.

   Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

   Propune pe bază de referat Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

   Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

   Propune pe bază de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

   Întocmeşte şi transmite până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la AJPIS Vȃlcea: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale, aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 105/2003 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

   Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere/modificare/încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale

Reglementare :

 • ◉ Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările ulterioare
 • ◉ Hotararea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările ulterioare;
 • ◉ HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Anexa 4 – bunuri ce duc la excluderea accordarii alocatiei pentru sustinerea familiei
 • ◉ Asigură acordarea/încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (vezi anexa 1 cerere tip)
  • - Anexa 1 – Cerere tip
 • - Anexa 4 – Bunuri ce duc la excluderea accordarii alocatiei pentru sustinerea familiei

   Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.

   Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.

   Propune pe bază de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a ajutorului social.

   Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

   Modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform legislaţiei în domeniu.

   Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

   Asigură acordarea / încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

 • ◉ Anexa 1 – Cerere tip
 • ◉ Anexa 4 – Bunuri ce duc la excluderea accordarii alocatiei pentru sustinerea familiei

   Verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

   Verifică periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav. Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

   Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap a persoanelor asistate.

   Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap.

   Verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.

   Întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită internarea într-o unitate de asistenţă socială.

   Identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie.

   Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene.

   Stabileşte măsuri și acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză.

   Potrivit legislaţiei în vigoare, părinţii care se decid să plece la muncă în străinătate, dar își lasă copiii acasă, sunt obligaţi să notifice compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Păușești Măglași, cu cel puţin 40 de zile înainte de a ieși din ţară, această situaţie. Prin intermediul notificării părinţii trebuie să desemneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea copilului în lipsa lor, iar confirmarea acesteia se face de către instanţa de tutelă.

   Astfel, persoanei desemnate şi apoi confirmate de instanţa de tutelă i se delegă temporar (darpentru cel mult un an) autoritatea părintească, în perioada de absenţă a părinţilor. În acest sens, acordul persoanei desemnate trebuie exprimat în faţa instanţei.

   Prevederile legale cuprinse în Legea 272/2004 vizează următoarele categorii de persoane:

 • ◉ Ambii părinţi – Trebuie avută în vedere atât situația în care cei doi părinţi pleacă în acelaşi timp, cât și situația cel mai des întâlnită, în care inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt părinte din țară.
 • ◉ Părintele care exercită singur autoritatea părintească – Această categorie vizează părinții care exercită singuri autoritatea părintească, urmare a divorțului sau a altor situații în care a fost dispusă o astfel de măsură.
 • ◉ Părintele cu care locuieşte copilul – Această categorie vizează părinții care exercită autoritatea părintească în comun, iar urmare a divorțului instanța a stabilit care este părintele cu care copilul va locui în mod obișnuit, urmare desfacerii căsătoriei.
 • ◉ Părintele, care se regăseşte într-una din situaţiile enumerate anterior, trebuie să notifice intenţia de a pleca la muncă în străinătate Serviciului Public de Asistenţă Socială din localitatea de domiciliu.
 • ◉ Ca model pentru această notificare poate fi folosită Anexa 1 , tipizat care poate fi pus la dispoziția părinților doritori de către compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Pausești Măglași.
 • ◉ Notificarea poate fi realizată prin:
  • - depunerea notificării de către părintele interesat direct la sediul Primăriei Păușești Măglași
  • - prin transmiterea acesteia prin e-mail, fax, scrisoare, poștă, curier etc primăriei Păușești Măglași
 •    În cazul părinților aflați deja în străinătate, este considerată ca fiind posibilă transmiterea notificării din străinătate, prin mijloacele mai sus-menționate .

     În ceea ce priveşte termenul de 40 de zile, menţionat în lege ca termen în interiorul căruia urmează a fi depusă de către părinte/părinți notificarea,putem aprecia că acesta trebuie să fie interpretat ca un termen de recomandare şi nu ca unul imperativ, a cărui nerespectare să atragă după sine neîndeplinirea acestei obligații.

     Cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti trebuie să fie depusă împreună cu acte care să dovedească apartenenţa la familia extinsă, vârsta minimă necesară şi îndeplinirea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare pentru creşterea şi îngrijirea unui copil.

     Compartimentul de asistenţă socială va înmana părintelui interesat, un model orientativ de cerere adresată instanței (vezi Anexa 2), şi îi va oferi o listă cu documentele conexe care trebuie depuse la primărie și implicit la instanță, împreună cu cererea respectivă (vezi Anexa 3).

     Pentru a sprijini evitarea prelungirii termenului în interiorul căruia instanța va lua o decizie, după primirea notificării, reprezentanţii primăriei vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării, document care să fie inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

     Judecătoria din raza domiciliului tău va analiza persoana propusă de părinte, în urma verificării posibilităţilor materiale şi a garanţiilor morale

     Perioada maximă pentru care instanţa poate încredinţa creşterea copilului şi supravegherea sa unei alte persoane este de maxim 1 an de zile

     Instanţa va enumera în hotărâre care sunt drepturile şi îndatoririle ce trebuie respectate de către persoana ce a preluat exercitarea autorităţii părinteşti. De asemenea, persoana respectivă va trebui să urmeze obligatoriu, un program de consiliere organizat de către compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Păușești Măglași.

     În primele 6 luni după primirea hotărârii de către primărie, Serviciul Public de Asistenţă Socială va efectua vizite la domiciliul persoanei care are în supraveghere minorul, din două în două luni, pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile şi obligaţiile inserate în hotărârea instanţei de delegare a autorităţii părinteşti, aspecte privind situaţia şcolară a minorului, grupurile de persoane cu care intră în contact, precum şi modalitatea şi consecvenţa menţinerii legăturii cu părinţii.

     În cazul în care constată probleme ale minorului privind situaţia şcolară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative care au intervenit pe parcursul supravegherii, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a anunţa de îndată şi de a solicita sprijin, consilierului şcolar, psihologului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituţii publice locale.

     Totodată, vă informăm că Legea prevede şi o sancţiune contravenţională (amenda de la 500 la 1,000 ron) pentru părinţi, pentru nerespectarea obligaţiei de a notifica Serviciului Public de Asistență Socială plecarea la muncă în străinătate.

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

   Compartimentul Asistenţă Socială face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea secretarului general al comunei.

   Compartimentul Asistenţă Socială are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror altor persoane aflate în nevoi sociale.

Activitatea serviciului se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

 • ◉ asigurarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute prin exercitarea funcţiei
 • ◉ respectarea intimităţii persoanei, precum şi a libertăţii acesteia de a decide
 • ◉ respectarea eticii profesionale

Personalul încadrat desfăşoară următoarele activităţi:

 • ◉ monitorizează şi analizează situaţia copiilor din raza de compentenţa, respectarea şi realizarea drepturilor lor asigurând centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii
 • ◉ identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie propuse
 • ◉ realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului
 • ◉ acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregitrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului
 • ◉ exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege
 • ◉ organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial
 • ◉ identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere
 • ◉ asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale, etc.
 • ◉ asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o fapta prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal
 • ◉ colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi
 • ◉ realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvemamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului
 • ◉ asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate
 • ◉ sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora
 • ◉ asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare
 • ◉ identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate
 • ◉ elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale
 • ◉ organizează plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.)
 • ◉ evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia
 • ◉ asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţa, de ordin financiar şi juridic, etc.)
 • ◉ asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţa
 • ◉ asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale
 • ◉ organizează şi ţine evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială
 • ◉ colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe în asistenţă socială de interes local
 • ◉ susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţi
 • ◉ asigură sprijin pentru persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia
 • ◉ sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap
 • ◉ asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap
 • ◉ întocmeşte anchete sociale pentru fiecare dosar nou sau ori de câte ori este nevoie; lunar, la dosarele existente întocmeşte fişe de calcul
 • ◉ stabileşte cuantumul ajutorului social
 • ◉ întocmeşte statul de plata
 • ◉ întocmeşte proiectele de dispoziţii ale primarului de acordare/respingere, modificare, suspendare, repunere în plată sau imputare
 • ◉ comunică titularului în termenul prevăzut de lege dispoziţia primarului
 • ◉ ţine evidenţa şi face repartizarea în muncă a persoanelor apte de muncă
 • ◉ efectuează verificările periodice la dosarele existente de ajutor social si anchete sociale la 6 luni pentru verificarea modificărilor beneficiarilor
 • ◉ face corespondenţă cu titularul dosarului de ajutor social pentru a-i aduce la cunoştinţă obligaţiile pe care le are
 • ◉ întocmeşte situaţia persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social care sunt obligate să efectueze lunar ore munca la acţiuni sau lucrări de interes local stabilite de Consiliul local
 • ◉ preia lunar pontajele de la formaţiile de lucru şi suspendă dreptul la ajutor celor care nu şi-au îndeplinit aceasta obligaţie
 • ◉ afişează lunar lista cu beneficiarii de ajutor social
 • ◉ afişează lunar lista cu beneficiarii de ajutor social suspendaţi
 • ◉ întocmeşte orice situaţii privind aplicarea Legii 416/2001 solicitate către instituţiile abilitate
 • ◉ eliberează şi ţine evidenţa adeverinţelor pentru beneficiarii de ajutor social
 • ◉ întocmeşte documentaţia necesară privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor beneficiarilor de ajutor social conform O.U.G. 5/2003 în perioada sezonului rece (1 noiembrie-31 martie), reactualizează şi ţine evidenţa acestora
 • ◉ întocmeşte situaţiile statistice privitoare la aplicarea O.U.G. 70/2011 şi le înaintează AJPIS Vâlcea
 • ◉ întocmeşte dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgenţa familiilor aflate în situaţii deosebite în condiţiile legii (oferă informaţii, preia acte, întocmeşte ancheta socială, statul de plată, dispoziţia de acordare)
 • ◉ întocmeşte documentaţia pentru acordarea de ajutoare financiare din Fondul de Solidaritate
 • ◉ preia cererile şi actele doveditoare de la solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei
 • ◉ întocmeşte situaţiile statistice şi orice alte situaţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Atribuţii cu privire la aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi H.G. nr. 1025/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului:

 • ◉ primeşte dosare pentru indemnizaţie sau stimulent cu toate actele necesare
 • ◉ înregistrează dosarele într-un regsitru special
 • ◉ întocmeşte un borderou cu dosarele depuse lunar
 • ◉ înaintează la A.J.P.LS. Vâlcea dosarele

Atribuţii privind asisetnţă medicală comunitară:

 • ◉ supraveghează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice
 • ◉ iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoza, scabie) şi antiinfecţioasă (dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli (hepatita virală, tuberculoza, infecţii streptococice, boli diareice acute, etc.)
 • ◉ iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate(instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personal ului didactic şi administrativ)
 • ◉ aplică măsurile antiepidemice cu caracter preventiv imunizarea activă a elevilor, neutralizarea surselor de infecţie, lupta împotriva agenţilor rectori, înlăturarea căilor de transmisie a infecţiilor, etc. conform normelor în vigoare
 • ◉ supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi, efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii, etc.
 • ◉ acordă consultaţii medicale la solicitările elevilor, trimiţându-i după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
 • ◉ controlează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate
 • ◉ completează documentele medicale necesare elevilor
 • ◉ completează dări de seamă statistice lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din cămine, şcoli, liceele arondate
 • ◉ prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor