Agricultura Cadastru

COMPARTIMENTUL AGRICULTURĂ ŞI CADASTRU

   Compartimentul Agricultură şi Cadastru face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea secretarului general al comunei. Personalul încadrat în acest compartiment desfăşoară următoarele activităţi:

 • ◉ întocmeşte documentaţia necesară privind atribuirea în proprietate a suprafeţelor de teren aferent pentru cetăţeni care au cumparat case de la stat sau de la alţi cetăţeni
 • ◉ verifică şi identifică imobile, în vederea eliberării certificatului pentru atestarea posesiei sub nume de proprietar
 • ◉ întocmeşte documentaţiile necesare pentru şedinţele consiliului local privind înregistrarea în domeniul privat al comunei a suprafeţelor de teren care aparţin comunei
 • ◉ asigură întocmirea documentaţiilor privind constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • ◉ prezintă hotărârile comisiei locale fond funciar, comisiei judeţene de fond funciar în vederea emiterii de Hotărâri şi Ordine privind legile funciare
 • ◉ asigură colaborarea cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind intocmirea şi eliberarea titlurilor de proprietate
 • ◉ participă efectiv la punerea în posesie a cetăţenilor cărora li se constituie sau reconstituie dreptul de proprietate privata asupra terenurilor agricole sau forestiere
 • ◉ ţine evidenţa şi eliberează către cetăţeni titlurile de proprietate atribuite prin legile funciare
 • ◉ întocmeşte procesele verbale de punere în posesie pentru terenurile atribuite prin legile funciare
 • ◉ tine legătura cu reprezentaţii Ocoalelor Silvice pentru atribuirea, propunerea de amplasamente precum şi protocoale de punere la dispoziţia comisiei locale fond funciar de terenuri forestiere
 • ◉ acordă consultanţă privind folosirea eficientă a fondului funciar
 • ◉ verifică şi avizează delimitarea suprafeţelor de teren pentru solicitanţi care au acţiuni în instanţă, având colaborare directă cu secretraul general al comunei
 • ◉ participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al oraşului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne
 • ◉ întocmeşte rapoarte agricole statistice privind evidenţa structurilor terenurilor agricole, care sunt prezentate Direcţiei Agricole Vâlcea precum şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
 • ◉ furnizează date pentru registrul agricol privind terenurile agricole şi forestiere primite cu titlu de proprietate prin legile fondului funciar
 • ◉ verifică deţinerea folosinţei suprafeţelor de teren ori a animalelor, precum şi existenţei produselor pentru întocmirea certificatelor de producător agricol
 • ◉ susţine proiectele de hotărâri prin întocmirea rapoartelor de specialitate din domeniul de activitate, în faţa comisiilor de specialitate şi participă la şedinţele consiliului local unde răspunde la interpelări
 • ◉ identifică şi inventariază terenurile disponibile şi libere de sarcini, în scopul aplicării Legii nr. 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ◉ la solicitarea cetătenilor şi a instanţelor judecătoreşti privind soluţionarea litigiilor privind constatarea, constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, eliberează documentele care au stat la baza emiterii propunerilor comisiei de fond funciar
 • ◉ soluţionează împreună cu compartimentul juridic, reclamaţiile cetăţenilor care fac referire la dreptul de proprietate privată asupra terenurilor constituite sau reconstituite prin legile funciare
 • ◉ elibereaza din arhiva primăriei documente care au stat la baza emiterii unor acte
 • ◉ asigură îndeplinirea procedurii vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilanul localităţii
 • ◉ întocmeşte şi păstrează pentru o prioadă de 5 ani, evidenţe cu privire la deşeurile de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei şi pentru care nu se poatei dentifica proprietarul, conform anexelor prevăzute în Ordinul nr. 80/2005
 • ◉ efectueaza activitati de inseminare artificiala la femelele bovine din localitate si afara localitatii
 • ◉ efectueaza catagrafia efectivului de animale din comună.