ACHIZIŢII PUBLICE

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

  Compartimentul Achiziţii publice face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi este direct subordonat primarului comunei. Personalul angajat în acest compartiment desfăşoară următoarele activităţi:

 • ◉ participă la elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei
 • ◉ întocmeşte nota justificativă pentru alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, după primirea referatului de necesitate a achiziţiei întocmit de compartimentul care solicita achiziţia
 • ◉ aplică procedurile de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi funcţie de valoarea estimată a achiziţiei
 • ◉ elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ◉ verifică îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurilor de achiziţii publice
 • ◉ îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, conform reglementărilor în vigoare
 • ◉ asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurării achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări privind execuţia investiţiilor publice şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării
 • ◉ verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd termene pentru diverse - activităţi ce se desfăşoară cu ocazia achiziţiilor, şi asigură desfăşurarea lor în cadrul termenelor stabilite
 • ◉ verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd ca, anterior lansării documentaţiilor pentru efectuarea achiziţiilor, acestea să fie studiate de anumite instituţii şi organisme prevăzute de lege, asigură îndeplinirea acestei condiţii şi susţine documentaţiile transmise pentru studiere
 • ◉ răspunde tuturor clarificărilor solicitate de ofertanţii care au obţinut în condiţiile legii documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigură transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări
 • ◉ participă ca membru în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări
 • ◉ protejează proprietatea intelectuală şi/sau secretele comerciale ale participanţilor, precum şi interesele instituţiei şi confidenţialitatea, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor
 • ◉ întocmeşte procesele-verbale prevăzute de lege ale comisiei de evaluare
 • ◉ prezintă ordonatorului de credite raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, in vederea aprobarii
 • ◉ transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementări interne
 • ◉ întocmeşte contractele de furnizare, servicii şi lucrări şi le înaintează spre semnare părţilor contractante, după care le prezintă pentru înregistrarea în registratura
 • ◉ constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice
 • ◉ urmăreşte furnizorii de investiţii pe contracte şi obiective de investiţii
 • ◉ întocmeşte şi transmite conform prevederilor legale, către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Programul şi Raportul anual privind achiziţiile publice
 • ◉ întocmeşte materialele de şedinţă ce susţin proiectele de hotărari iniţiate şi au legătură cu activitatea compartimentului
 • ◉ organizeaza, asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea operaţiunilor